சீனா செல்வோர் தொடர்புறலாம்!

இலங்கை விமானமொன்று, இன்று சீனா நோக்கிப் புறப்படுகின்றது. செல்ல விரும்புவோர் தொடர்புறலாம். தொடர்பு எண் 0094 77 777 1979.


Advertisement