கிழக்குப் பல்கலையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

📌 பதவிகள்

01. TEMPORARY ASSISTANT LECTURER

02. TEMPORARY DEMONSTRATOR


முக்கிய குறிப்பு - (நடப்பு நேர்முகப்பரீட்சை எதிர் வரும் மார்ச் மாதம் 04ம் திகதி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெறும்)


Advertisement