முதலாம் தவணை பரீட்சை, நடைபெறமாட்டாது

அடுத்த வருடத்தில் இருந்து முதலாம் தவணை பரீட்சை நடைபெறமாட்டாது.
முதலாம் தவணையில் இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகள் இடம்பெறும்.
கல்வி அமைச்சு.


Advertisement