சுதந்திரமான நடமாட்டம்

#Rep/RanjanArunPirasaanth.
ஹபரண ரயில் நிலையத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம். மக்கள் நடமாட்டமில்லாத நிலையில், சுதந்திரமாக நடமாடும் யானைகள்.


Advertisement