மழைக் கால கிரிக்கெற் விதியை இணை ஸ்தாபகர் மறைவு

டக்வேர்த் -லூயிஸ் முறையை Franklin Duck worth உடன் சேர்ந்து 1999ம் ஆண்டு கிரிக்கெற் போட்டிகளில் அறிமுகப்படுத்திய டோனி லூயிஸ் காலமானார் !


Advertisement