நியமனம்சுகாதார அமைச்சின் செயலாளராக மேஜர்  ஜென்ரல்,சன்ஜீவ முனசிங்க ஜனாதிபதியினால், இன்று நியமிக்கப் பட்டுள்ளார்.Advertisement