அரச வர்த்தமானி!

12.06.2020பிரசுரிக்கப்பட்ட அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்...
*#01. கிராம அலுவலர் சேவையின் I ஆம் தரத்தையுடைய அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டற் பரீட்சை2019 (2020)*

*#02. கிராம அலுவலர் சேவையின் III ஆம் தரத்தையுடைய அலுவலர்களின் கணினி அறிவை மதிப்பீடு செய்யும் எழுத்துப் பரீட்சை மற்றும்* *வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டற்* *பரீட்சை2019 (II)* 
*(2020)




Advertisement