அம்பாரை மாவட்டஇணைப்புக் குழுவின் இணைப்பாளராக, வீரசிங்க

ஜனாதிபதியினால் 23 மாவட்டங்களுக்கான மாவட்ட இணைப்புக் குழுவின் இணைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்  பட்டுள்ளனர். அவர்களின் பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு.Advertisement