முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிக்கு எந்தவொரு அமைச்சும் வழங்கப்டவில்லை

 

தமிழ் பேசும் மக்கள் சார்பாக, இரு அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சுகள் மற்றும் இரு இராஜாங்க அமைச்சுகள்

டக்ளஸ் - கடற்றொழில் அலி ஷப்ரி - சட்டம் ஜீவன் - தோட்ட வீடமைப்பு, சமூக உட்கட்டமைப்பு வியாழேந்திரன் - தபால் சேவைகள். வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி


Advertisement