சிம் அட்டையை மாற்றாமல் சேவை

சிம் அட்டையை மாற்றாமல் சேவை வழங்குநரை மாற்றுவதற்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு சந்தர்ப்பம்!