கராச்சியில் கரை புரண்டது, வெள்ளம்


பருவம மழை காரணமாக பாகிஸ்தானின் கராச்சியில், வெள்ளம் கரை புரண்டோடுகின்றது. பொதுமக்களின் இயல்பு வாழக்கை பாதிப்புற்றதுள்ளதோடு,பொதுப் போக்குவரத்தும் துண்டிக்ப்பட்டுள்ளது.Advertisement