விடுமுறை ஒக்டோபர் 9 ஆம் திகதி

 


அரச மற்றும் அரச அனுமதி பெற்ற தனியார் பாடசாலைகளின் இரண்டாம் தவணை விடுமுறை ஒக்டோபர் 9 ஆம் திகதி

மூன்றாம் தவணை நவம்பர் 9 ஆம் திகதி ஆரம்பம் - கல்வியமைச்சு


Advertisement