வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியாகின


2019ம் ஆண்டு உயர் தரம் எழுதிய மாணவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக அனுமதி வெட்டுப் புள்ளிகள் இலங்கை பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைக்குழவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.https://admission.ugc.ac.lk

Advertisement