பொத்துவில் நீதிமன்றில்


 


#Rihanudeen Mohammed.

ஆங்கில புது வருடத்தின் முதல் நாளில் பொது மக்களுக்காக எங்களது சேவைகளை அர்ப்பணித்துக்கொள்ள திடசங்கற்பம் எடுத்துக் கொண்டபோது