காலநிலை எதுவாகினும் , உரிமைக்காகப் போராடுவோம்

 


காலநிலைகள் எதுவாகினும் எமது உணர்வு எமது உரிமை #P2P  - பின்வாங்கப் போவதில்லை எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம்.


#Shanakiyan #Batticaloa #MP #TNA #ITAK Advertisement