#மாவட்ட #நீீதிமன்றம் #என்றால் என்ன?மாவட்ட நீதிமன்றின நியாயாதிக்கம் எவை? What is #District #Court?via IFTTT