மருத்துவ உபகரணங்கள் கையளிப்பு
 


அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலைக்கு சங்கைக்குரிய ராஜவெலி சுபஹித்த தேரரினால் ,ஒரு தொகுதி மருந்துவ உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.