பதவிப் பிரமாணம்

 கொழும்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ஏ.எச்.எம்.பௌசி நாடாளுமன்றத்தில் சபாநாயகர் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.