சுகாதார அமைச்சில் பதவி வெற்றிடம்

சுகாதார அமைச்சில் பதவி வெற்றிடம்

➡ பதவி - Internal Auditor (Project)
M.A
IT Officer Internal Auditor Project Office Assistant Monitoring & E.Officer Details
➡ கல்வித் தகைமை - பொருத்தமான பட்டம்➡ விபரமாக - health.gov.lk 12.26
➡ விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி - 31.12.2018--- Advertisment ---