இலங்கை நாடாளுமன்றில் ,வேலை வாய்ப்புக்கள்

#க.பொ.த. சாதாரண தர தகைமையுடன் இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் #வேலை வாய்ப்புக்கள்

01. ELECTRICIAN

02. PAINTER

03.MASON

போன்ற பதவிகளுக்கும் மேலும் சில வெற்றிடங்கள்
Chief Internal Auditor - Parliament of Sri Lanka

முழுமையான விபரங்களுக்கு -: Government Gazette (2019.03.08)
🌐 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 23.03.2019--- Advertisment ---