பாராளுமன்றத்தில் பதவி வெற்றிடம்


📌 இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் நிலவும் உரைமொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம், தமிம் மற்றும் ஆங்கிலம்) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான  விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

(இலவச வி்ண்ணப்ப படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு - 4/5/2019 அரச வர்த்தமானி
📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 17.05.2019--- Advertisment ---