தொண்டர் ஆசிரியர் நியமனங்கள்

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று திருமலையில் இடம்பெறறது.


--- Advertisment ---