பல்கலைக்கழக விருப்பத் தேர்வுகளை மாற்றியமைத்தல்!#2020/2021ம் கல்வியாண்டுக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் கற்கைநெறிகளுக்கான விருப்பத் தேர்வுகளை மாற்றியமைக்க
பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆனைக்குழு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியுள்ளது

 முழுமையான விபரங்களுக்கு -https://www.ugc.ac.lk

முடிவுத் திகதி - 02.07.2020


Advertisement