நிகழ்நிலை வகுப்புக்களுக்காக, காத்திருப்பு

 


பதுரெலியா பிரதேசத்தில் 4G அலைக்கற்றையிலிருந்து,தெளிவான சமிக்ஞையினைப் நிகழ்நிலையில் பெறுவதற்காக,மாணவர்கள் காத்திருக்கின்ற வேளையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட படம் இது.Advertisement