பெறுபேறுகள் வெளியாகின


www.gruwaraya.lk 


அதிபரசேவையின் தரம் 2 இற்கான வினைத்திறன் காண் தடை தாண்டல் பரீட்சைபெறுபேறுகள் வெளியாகின

*EB Results -SLPS – 2 : Sri Lanka Principals' Service*

*(Exam Was held on 29th , 30th of August 2020)*


*ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 2 වන පන්තියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල- 2019(2020)*


*அதிபரசேவையின் தரம் 2 இற்கான வினைத்திறன் காண் தடை தாண்டல் பரீட்சைபெறுபேறு*