அவசரத் தரையிறக்கம்


 


#FilePhoto.

தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, திருமலை, நிலாவெளி  இறக்கக் கண்டி அருகில் விமானம் தரை இறங்கியுள்ளது.