அரச வர்த்தமானியில் வெளியாகியுள்ள அனைத்து வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்... 23.07.2021 அன்று பிரசுரமான அரச வர்த்தமானியில் வெளியாகியுள்ள அனைத்து வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்...www.gazette.lk


⭕ தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சபை 


2️⃣ வெற்றிடங்கள் - இலங்கைப் பாராளுமன்றம்


⭕ உதவிச் செயலாளர் நாயகம் பதவி


3️⃣ பொதுச் சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் சுகாதார சேவைகள் கமிட்டி


⭕ சுகாதார அமைச்சிற்காக தரம் II பல் வைத்திய நிபுணர்கள் பதவிக்கு

ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல் - 2020