சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார் பெசில் ராஜபக்ஸ

 


நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சபாநாயகர் முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார் பெசில் ராஜபக்ஸ