ஏறாவூர் GS பிரிவு-2 விடுவிப்பு

 


நாட்டில் 3 மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட 4 பகுதிகள் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன் 1 மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட 1 பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

விபரம் வருமாறு:

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகள்: