கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தினால், வெளிவாரி தாதியியல் BSc சிறப்பு பட்டக்கற்கைநெறிக்கு விண்ணப்பம்கற்கைநெறி அறிவித்தல்


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தினால், 

வெளி  www.esn.ac.lk வாரி தாதியியல் BSc சிறப்பு பட்டக்கற்கைநெறிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது


Bachelor of Science Honours in Nursing 2021/2022", Faculty of Health-Care Sciences


👉 Course Duration : 02 Academic years (Weekends)


👉 Medium : English


👉 Course Fee : Rs. 215,000.00
⭕ முடிவுத்திகதி - 03.09.2021