வில் அம்புத் தாக்குதலால் Kongsberg நகரில் 5 பேர் வரை உயிரிழப்புvia IFTTT