தனி நபர் முயற்ச்சி 


கொழும்பு11, சாமஸ் பார்க் அருகில் உள்ள பொது கழிப்பறை இது. புகைப்படத்தில் உள்ள இவர் இதை பராமரித்து வருகிறார் & அவர் பெயர் ஷஃப்ராஸ்.