நூலகர் பதவிக்கு வெற்றிடம்

இலங்கை வயம்ப பல்கலைக் கழகத்தில் நூலகர் பதவிக்கு வெற்றிடம்

தகைமை - பட்டம்

விபரமாக படிக்க - 
@observerlk
12.30
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 21.01.2019

#Vacancies #Lka Librarian – @WayambaUniversity Closing– Jan 21 Source –
@observerlk
12.30 Email – info@wyb.ac.lk Contact: 037-22 81412


--- Advertisment ---