இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வெற்றிடங்கள்

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்


பதவிகள் விபரம் www.ousl.ac.lk

1.TECHNICAL LEAD

2. SENIOR DEVOPS ENGINEER

3. CONSULTING ACCOUNTING

4. USER INTERFACE ENGINEER

5. SENIOR SOFTWARE ENGINEER

6. SENIOR DATABASE ENGINEER

7. SENIOR QUALITY ASSURANCE ENGINEER

8. SOFTWARE ENGINEER