வீதி மூடப்பட்டது

சீரற்ற காலநிலையினால் ,பதுளை- பஸறை வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.