வெளிவாரி பட்டப்படிப்பு

 

இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக வெளிவாரி பட்டப்படிப்பு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.


#இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தினால்,

01. வியாபார நிர்வாகமாணி - BBA
02. வர்த்தகமானி - BCOM

போன்ற வெளிவாரி பட்ட கற்கைநெறிகளுக்கு புதிய மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்ள விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

ஆகக் குறைந்த தகைமைகள்

01. க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சையில் ஒரே அமர்வில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூன்று பாடங்களில் (2018
ஆம் ஆண்டு அல்லது அதற்கு முந்திய பரீட்சை) ஆகக்குறைந்த சித்திகளுடன் பொதுச்
சாதாரணப் பரீட்சையில் (General Common Test) குறைந்தபட்சம் 30% புள்ளிகளைப்
பெற்றிருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் க.பொ.த. (சா/த) பரீட்சையில் கணிதம், தமிழ் உட்பட
ஆறு பாடங்களில் இரண்டு அமர்வுக்கு மேற்படாத வகையில் சித்தியடைந்திருத்தல் வேண்டும்.

அல்லது

02. அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் கணக்கியல் உயர் தேசிய
டிப்ளோமா தரம் (II) அல்லது முகாமைத்துவ உயர் தேசிய டிப்ளோமா தரம் (II)

அல்லது

03. இலங்கை தொழிநுட்பக் கல்லூரியினால் வழங்கப்படும் தேசிய வணிக சான்றிதழ் பாடநெறி
(இரண்டு வருட பாடநெறி)

அல்லது

04. இலங்கை தொழிநுட்ப கல்லூரியினால் வழங்கப்படும் அல்லது கல்வி அமைச்சின் மேலதிக
கற்கை நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் வணிகத்தில் கணக்குப் பதிவாளர்களுக்கான உயர்
சான்றிதழ்

அல்லது

05. கல்வி பொதுத் தராதர சாதாரண தரத்துடன் CIMA Stage – II அல்லது Chartered (CASL)
Stage – II  அல்லது AATஇறுதிப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருத்தல்

அல்லது

06. இலங்கைத் தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் மூதவையினால் அங்கீகரிக்கப்படும் ஏனைய தகைமைகள்
 விபரங்களைப் பார்வையிடwww.seu.ac.lk › cedpl