சபாநாயகராக மகிந்த யாப்பா

 9 ஆவது பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகராக மகிந்த யாப்பா  அபேவர்தன வாக்கெடுப்பு இன்றி நியமிக்கப்பட்டார்.Advertisement