மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட மாட்டாதுவௌ்ளிக்கிழமையின் பின்னர் நாளாந்தம் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட மாட்டாது என அறிவிப்பு