சந்திப்பு

 


அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் திகாமடுல்ல மாவட்ட நதடாளுமன்ற உறுப்பினர் முசாரப் அவர்கள் தலைமையிலான துாதுக் குழுவுக்கும்,கனடிய உயர்ஸ்தானிகள் டேவிட் மக்கினன் அவர்களுக்குமிடையிலான சந்திப்பு அம்பாரையில் இடம்பெற்ற வேளயில் எடுக்கப்பட்டது.Advertisement