அதிசயம், ஆனால் உண்மைஇலங்கை விமானப்படை உலங்கு வானுர்தி, பொலன்நறுவயில் இருந்து,  இரு சிறுநீரகங்களை பாதுகாப்பாகவும், விரைவாகவும் கொழும்புக்கு  எடுத்துச் செல்லும் காட்சிAdvertisement