நேர்முகப் பரீட்சை

 


இலங்கை விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கான மாகாணப் பாடசாலைகளில் பணியாற்றுவதற்கென தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கான நேர்முகப் பரீட்சை, எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் 23ந் திகதி இடம்பெறும் அதில் தெரிவு செய்யப்படட்வர்களின் பெயர் விபரங்கள் இதோ www.moe.gov.lk

Advertisement