பரீட்சை முடிவுகள்
Results Released

Graduate Teaching : Student Counseling


(Sinhala & Tamil Medium)

Education Ministry

பட்டதாரி உளவள ஆலோசகர் பரீட்சை முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.இணையத்தில் பார்வையிட.www.results.exams.gov.lk/Advertisement