20 வது திருத்தத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு நிறைவேற்றம்


அரசியலமைப்பின் 20ஆவது திருத்தத்தின் இரணடாவது வாசிப்பு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம்

ஆதரவு -156 எதிராக - 65


Advertisement