பொத்துவிலில் சனநடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை


பொத்துவில் 03,11,23,24,26 கிராம சேவகர் பிரிவில் சன நடமாத்ததைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை.எடுக்ப்படுவதாகத் தெரியவருகின்றது.Advertisement