இடை நிறுத்தப்படுகின்றது

 


வெளிவிவகார அமைச்சின் கொன்சியூலர் பிரிவின் சேவைகள் மறுஅறிவித்தல் விடுக்கப்படும் வரை இடை நிறுத்தப்படுகின்றது - வெளிவிவகார அமைச்சு அறிவிப்பு


அவசர தேவைகளுக்காக :- 

0776032252

0773586433

0718415623 

0701428246


E-Mail: cypher@mfa.gov.lk


தொலைநகல் இலக்கம் :- 

0112446091

0112333450Advertisement