ஏடு துவக்கம்

 


விஜயதசமியை முன்னிட்டு சிறுவர்களுக்கு ஏடு தொடக்கினார் நடாளுமன்ற உறுப்பினர் M.A.சுமந்திரன்.