பெறுபேறுகள் வெளியாகின

 


தெரிவுப் பரீட்சை அடிப்படையிலான கற்கைநெறி Link Below:

www.sliate.ac.lk/news/students/selected-list-of-students-selection-test-based-courses*Selected List (SLIATE)*

*(Selection Test Based Courses)*


*තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණ පදනම් කරගත් පාඨමාලා*


*தெரிவுப் பரீட்சை அடிப்படையிலான கற்கைநெறி*