சீரற்ற வானிலையால் (07.06.2021)


 


Circle for record271,110 பேர் பாதிப்பு Circle for record67,613 குடும்பங்கள் பாதிப்பு Circle for record17 பேர் உயிரிழப்பு Circle for record02 பேரை காணவில்லை Circle for record03 பேர் காயம் Circle for record17 வீடுகள் முழுமையாக சேதம் Circle for record978 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதம்