புத்தளம் நகர பிதாவாக ரபீக்


 


புத்தளம் நகர பிதாவாக ரபீக்கை முன்மொழிய மு.கா தீர்மானித்துள்ளது.