கொடுப்பனவை பெறுவதற்காகமழைக்கு மத்தியில், சிரேஸ்ட பிரஜைகள் தமது கொடுப்பனவைப் பெற காத்து நின்ற வேளையில்